Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Nowa era kobiecej sylwetki - Bodyshaping 0
NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI

Nowa era kobiecej sylwetki- pełne piersi, wąska talia.

Po boomie na mega kobiece sylwetki oraz ponętne kształty rodem z lat 50’ 60’ XX wieku (współcześnie Scarlett Johansson, Penélope Cruz), następuje moda na figurę chłopczycy a’la Twiggy: mały biust, szczupła talia (reprezentantki to: Keira Knightley, Anja Rubik). Czasy te jednak „przemijają z wiatrem”, bo nastaje nowa era! Młode pokolenie zaprezentuje niespotykany dotychczas trend. Sylwetka XXI wieku to: wąska talia i pełen biust! Czy to nie ewenement w kanonie piękna? Jednak należy pamiętać, że trend ten generuje nowe potrzeby na rynku bielizny dlatego…

Redak­cja Vers-24 ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Wam inno­wa­cyj­ne mode­le mise­czek do biu­sto­no­szy mar­ki Muehl­me­ier, któ­re spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom kobiet w nowej erze Body­sha­ping. Naj­pierw jed­nak dowiedz­cie się dlaczego!

Nowa gene­ra­cja, nowe potrzeby

W związ­ku z nowym zja­wi­skiem w erze Body­sha­ping poja­wia się waż­ne pyta­nie. Jak nale­ży zadbać o biust przy takiej mode­lo­wej figu­rze i jaki typ misecz­ki biu­sto­no­sza wybrać, aby cała syl­wet­ka wyglą­da­ła pro­por­cjo­nal­ne, a nie kary­ka­tu­ral­nie? Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że szczu­płe dziew­czy­ny posia­da­ją lek­ko zary­so­wa­ny biust, któ­ry pra­gną powięk­szyć za pomo­cą push-up, a panie z tzw. tuszą pre­zen­tu­ją peł­ne pier­si. Łączy­my roz­miar biu­stu z tkan­ką tłusz­czo­wą w całym cie­le. Aż tu nagle… wybryk natu­ry, albo ina­czej ide­ał kobie­ce­go cia­ła. „Model­ko­wa” figu­ra i pełen biust!

BRA miseczka, a nowy typ sylwetki

Mło­de dziew­czy­ny z pożą­da­ną talią osy i peł­nym biu­stem, upra­wia­ją obo­wiąz­ko­wo sport w szko­le, jak i fakul­ta­tyw­nie, poza lek­cja­mi: taniec, joga, jaz­da kon­na, fit­ness. Są szczu­płe, więc więk­szy biust (choć jest ide­ałem) bez odpo­wied­nie­go wspar­cia sta­no­wi dla nich obcią­że­nie. Dla­te­go tak waż­ny jest dobór wła­ści­wej misecz­ki oraz biu­sto­no­sza. Od tego ele­men­tu gar­de­ro­by zale­żą: kon­dy­cja, kształt pier­si oraz ich zdro­wie. Świa­do­me pie­lę­gno­wa­nie więk­sze­go biu­stu jest klu­czo­we już na tym eta­pie życia, by zacho­wać jego jędr­ność wraz z wie­kiem. Dodat­ko­wo, wygod­ny biu­sto­nosz utrzy­mu­je biust w rydzach i wymu­sza utrzy­ma­nie pro­stej syl­wet­ki. Jest to szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku szczu­płych dziew­czyn, któ­re nosząc nie­od­po­wied­nie misecz­ki biu­sto­no­szy oraz bie­li­znę, dźwi­ga­ją swój biust zamiast pre­zen­to­wać go z dumą.

Muehl­me­ier – recep­ta na pięk­ny biust

Nale­ży uzbro­ić się w nowe roz­wią­za­nia, któ­ry przy­go­to­wu­je dla Was fir­ma Muehl­me­ier. Nie­miec­ki pro­du­cent mise­czek do biu­sto­no­szy, kom­for­to­wych i nowo­cze­snych, pro­jek­tu­je mode­le, któ­re sta­no­wią odpo­wiedź na wyzwa­nia współ­cze­sne­go świa­ta w dzie­dzi­nie Body­sha­ping. Dzię­ki nim, biust wyglą­da zdro­wo i ponęt­nie, jed­nak nie kary­ka­tu­ral­nie, co jest istot­ne przy figu­rze, cechu­ją­cej się wąską talią i więk­szy­mi piersiami.

Ponad­to, mło­dość to czas cele­bro­wa­nia: 18-tek, bali matu­ral­nych… Dziew­czy­ny zakła­da­ją sukien­ki z dekol­ta­mi, wykwint­ne gor­se­ty, pra­gną odpo­wied­nio wyeks­po­no­wać biust za pomo­cą biu­sto­no­sza dobra­ne­go do rodza­ju kre­acji oraz typu figu­ry. Biu­sto­nosz obec­nie peł­ni wie­le ról: sta­bi­li­zu­ją­cą, mode­lu­ją­cą, zbie­ra­ją­cą pier­si, pod­kre­śla­ją­cą ich natu­ral­ny kształt oraz deko­ra­cyj­ną. To są potrze­by współ­cze­snych dziew­cząt, któ­re przede wszyst­kim dążą do zacho­wa­nia pro­por­cji i poczu­cia komfortu.

 

W odpo­wie­dzi na wyzwa­nie w dzie­dzi­nie Body­sha­ping, Redak­cja Vers-24 pole­ca naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ne misecz­ki roku 2017, fir­my Muehl­me­ier.  Mode­le: Pame­la Ander­son Sty­le: Full Bust & Slim Waist, Clas­sic Trian­gle, Strap Cup i Plun­ge Cup.

Za co pro­duk­ty otrzy­mu­ją tak wyso­kie oce­ny? Dosko­na­ła kon­struk­cja, natu­ral­nie zaokrą­glo­ny kształt biu­stu, lek­ki i cien­ki mate­riał, sta­bi­li­za­cja pier­si. Czy to nie jest ide­al­ne rozwiązanie? 

Tekst: Ilona Jaworska  I  Zdję­cia: Lau­ra Osakowicz

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium