Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin konkursu

Regulamin KONKURSU

 

Kostiumy kąpielowe skrojone na miarę – historia marki Feba

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się KONKURS na Facebooku i Instagramie marki Feba (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Z.P.H.U. Feba z siedzibą w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej 1, 43-332 Pisarzowice, NIP 5470243599.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook oraz Instagram adresem https://www.facebook.com/febaPL oraz https://www.instagram.com/feba.pl/

 (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal instagram.com,

facebook.com ani firmę z nim związaną.

 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich ewentualnej zmiany. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe zostają przekazane dobrowolnie przez Uczestników Konkursu i będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem, oraz kontaktem (w sprawie nagrody i wysyłki nagrody).
 3. Konkurs organizowany jest w celu propagowania informacji, oferty o marce Feba oraz rozpowszechnienia informacji o historii firmy (umieszczonej na blogu Feba z okazji jej 30-lecia działalności).

 

 • 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 4. a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2.
 5. b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Napisanie przez Uczestnika komentarza pod postem, lub „like” postu konkursowego, to automatyczna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. c) wypełnienie zadania konkursowego opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora prac zgłoszonych do Konkursu (w tym wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika) m.in. poprzez umieszczenie nadesłanych zdjęć i opisów na stronie internetowej Feba: https://feba.pl oraz https://sklep.feba.pl profilu marki w serwisie Instagram @feba.pl, profilu Facebook FEBA, blogu marki: febamoveon.pl a także w materiałach prasowych Feba oraz innych materiałach związanych z prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 10. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora tekstów, do których prawa autorskie posiada osoba trzecia.
 • 3 Przebieg Konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 24.01.2023 r. i zakończy dnia 10.02.2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie do 14 lutego 2023 r. pod postem konkursowym na Facebook oraz Instagram (zarchiwizowany po 4 dniach od daty ogłoszenia) Feba.
 3. Zadanie konkursowe polega na:
 • wypełnieniu testu/ quizu (link: https://forms.gle/1y84JJ54mSDMTqjk9 przez Uczestnika konkursu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania, związane z tekstem umieszczonym na blogu Feba pt.:

„Kostiumy kąpielowe skrojone na miarę – historia marki Feba”

link: https://sklep.feba.pl/historia-marki-feba-producenta-strojow-kapielowych

 • obowiązkowo podanie niku (używanego w social media), adresu e-mail w celu kontaktu w razie ewentualnej wygranej. Twoje dane: (patrz § 4 pkt. 5)
 • wykonanie wyżej wymienionych czynności skutkuje wysłaniem zgłoszenia konkursowego
 1. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, komisja powołana przez Organizatora wybierze 3 zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni. Kryteriami oceny nadesłanych prac są wyłącznie prawidłowo udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tekstem umieszczonym na blogu Feba.
 2. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik przesyła jedną pracę, która zamieszczona jest na portalu Google pod linkiem: https://forms.gle/1y84JJ54mSDMTqjk9
 3. Każdy uczestnik ma jedną szansę i może 1 raz wypełnić pracę konkursową.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 14 lutego 2023 r. pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Facebook i Instagram z oznaczeniem profili zwycięzców i prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej (e-mail, Messenger lub inne).

 

 • 4 Nagrody
 1. Zwycięzcy konkursu (wybieramy trzech zwycięzców) otrzymają w wiadomości prywatnej katalog (plik pdf) z najnowszą kolekcją 2023, z którego będą mogli wybrać 1 (słownie: jeden) dowolny kostium kąpielowy jednoczęściowy lub komplet góra kąpielowa + dół kąpielowy (w dostępnym rozmiarze) lub jeśli Laureat chce, ze strony internetowej www.sklep.feba.pl. (Z nagród wyłączone są dodatki plażowe: np. tuniki, sukienki itp.)
 2. Zwycięzca w razie potrzeby ma prawo do jednorazowej wymiany rozmiaru, wybranego przez siebie modelu kostiumu kąpielowego.
 3. W celu dokonania wymiany rozmiaru należy odesłać strój kąpielowy do siedziby firmy mieszczącej się pod adresem: Z.P.H.U. FEBA Janusz Fajferek ul. Szkolna 1, 43-332 Pisarzowice (woj. śląskie), nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania nagrody.
 4. Przesyłkę należy wysłać za pomocą strony: Szybkie zwroty: link: https://szybkiezwroty.pl/pl 
 5. Zwracany towary na wymianę rozmiaru, musi być kompletny bez widocznych śladów użytkowania.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
 7. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Instagramie lub Facebooku w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazać mu dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w przeciwnym wypadku nagroda pozostaje w własności Organizatora.
 8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o sposobie wydania nagrody.
 9. Prawo do nagrody wygasa, gdy:
 10. a) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że Zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 1-9 Regulaminu.
 11. b) Zwycięzca nie wyśle swoich danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie lub nie odbierze nagrody w ustalonym terminie.
 • 5 Wykluczenie z Konkursu
 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że jego zgłoszenie narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Instagram, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa, wulgarna, nawołuje do nienawiści lub jest niezgodna z prawem albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Instagram kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).
 • 6 Reklamacje
 1. Po wysłaniu kostiumu kąpielowego proces zwrotu, reklamacji, uwag będzie rozpatrywany w trybie, jak normalne zamówienie ze sklepu internetowego.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu, mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie @feba.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika oraz przyczynę reklamacji.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie lub pisemnie, w zależności od drogi złożenia reklamacji.
 • 7 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;
 3. b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium