Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Jaki kostium kąpielowy spakować do wakacyjnej walizki 0

Jaki kostium kąpielowy spakować do podróżnej walizki?

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a wraz z nim poja­wia się pyta­nie: „Jaki kostium kąpie­lo­wy spa­ku­ję do podróż­nej waliz­ki?”. Pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru jeste­śmy szczę­ścia­ra­mi. Współ­cze­śnie bowiem panu­je ist­na dowol­ność w zakre­sie sty­li­sty­ki i kolo­rów, o ile… na waka­cje wybra­łaś kra­je nie­skrę­po­wa­ne tren­da­mi modo­wy­mi oraz kul­tu­ro­wy­mi.

Inwe­stu­jąc w kostium kąpie­lo­wy kie­ruj się nie tyl­ko tren­da­mi, ale rów­nież wygo­dą. Pamię­taj, że dwie rze­czy spraw­dza­ją się nie­za­wod­nie: kostium w fan­ta­zyj­nym kolo­rze jest zawsze na tak, bo pięk­nie wyeks­po­nu­je Two­je cia­ło w słoń­cu, a lek­ka misecz­ka z oddy­cha­ją­cej pian­ki spra­wi, że Twój biust będzie sta­no­wił 8 cud świa­ta. Takie roz­wią­za­nia ofe­ru­je nie­miec­ka mar­ka Muehl­me­ier przy współ­pra­cy z pol­ski­mi bran­da­mi Febą. Redak­cja Vers-24 pre­zen­tu­je 3 mode­le biki­ni FEBY w ener­ge­tycz­nych kolo­rach, któ­re pod­krę­cą tem­pe­ra­tu­rę na pla­ży! Kry­te­rium wybo­ru sta­no­wią jakość i wygoda.

Dla­cze­go Muehlmeier?

Wie­le marek na ryn­ku pol­skim ofe­ru­je mod­ne kostiu­my kąpie­lo­we, sku­pia­jąc się wyłącz­nie na tren­dach we wzor­nic­twie. Na tym się koń­czy. Nie­miec­ka fir­ma Mueh­le­me­ier jako jed­na z nie­licz­nych bie­rze pod uwa­gę zdro­wie, uwa­run­ko­wa­nia gene­tycz­ne Polek oraz ich budo­wę cia­ła, pro­du­ku­jąc misecz­ki ide­al­ne do biki­ni, lek­kie i w opar­ciu o zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię 3D. To od mise­czek biu­sto­no­sza zale­ży kształt, este­ty­ka biu­stu, jego jędr­ność i poczu­cie wygo­dy na pla­ży. Dzię­ki nowo­cze­snym misecz­kom mar­ki Muehl­me­ier, pro­fi­lu­ją­cym pier­si, Twój biust nabie­rze pożą­da­ne­go kształ­tu i zosta­nie utrzy­ma­ny w ryzach.

Waka­cyj­na Pale­ta Kolorów

Głę­bia oceanu

Nie­bie­ski jest naj­mod­niej­szym kolo­rem sezo­nu 2017. Legen­dar­ny dom mody Dior skła­da hołd tej bar­wie pro­mu­jąc nie­biań­ską kolek­cję sukie­nek. Na ten kolor sta­wia­ją tak­że mar­ki Muehl­me­ier oraz Feba. Nie dość, że inten­syw­ny odcień nie­bie­skie­go pod­kre­śli uro­dę zarów­no bru­ne­tek, blon­dy­nek, jak i pań o pięk­nych kasz­ta­no­wych wło­sach to współ­gra tak­że z kolo­rem morza i nie­ba. Sta­no­wi kla­syk i świet­ną alter­na­ty­wę dla fio­le­tu, czer­wie­ni i zie­le­ni. Pre­zen­to­wa­ny model mar­ki Feba posia­da wbu­do­wa­ne misecz­ki Mueh­le­me­ir, któ­re zapew­nią Two­je­mu biu­sto­wi nie­sa­mo­wi­ty kom­fort i pokre­ślą kobie­ce wdzięki.

Kanar­ko­wa żółć

„Tyle słoń­ca w całym mie­ście, nie widzia­łeś tego jesz­cze. Popatrz, o popatrz!”. Zain­spi­ruj się sło­wa­mi kul­to­wej pio­sen­ki Anny Jan­tar i postaw na ener­ge­tycz­ną żółć. Ten obłęd­ny kolor pięk­nie pod­kre­śli Two­ją opa­le­ni­znę. Pole­ca­ny szcze­gól­nie Paniom o ciem­nej kar­na­cji i kolo­rze wło­sów. Dzię­ki wbu­do­wa­nym, sta­bil­nym misecz­kom mar­ki Muehl­me­ier, Twój biust odzy­ska jędr­ność. Sta­nie się mak­si­mum ape­tycz­ny i wywo­ła efekt „wow”! Ozdob­na kokar­da doda Ci fran­cu­skie­go szyku.

 

Ener­ge­tycz­na poma­rańcz + Nie­bie­ski = duet idealny

Ten soczy­sty kolor odmło­dzi Cię i doda Two­je­mu let­nie­mu looko­wi rześ­ko­ści. Połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne poma­rań­czy z nie­bie­skim to mistrzow­ski zabieg sto­so­wa­ny przez gigan­ta mody Miu Miu Pra­da, sły­ną­ce­go z nie­by­wa­łej odwa­gi w zesta­wia­niu inten­syw­nych odcie­ni. Redak­cja Vers-24 jest prze­ko­na­na, że w takim kostiu­mie kąpie­lo­wym zapre­zen­tu­jesz się niczym bogi­ni. Jest ide­al­ny nie tyl­ko na pla­żę, ale rów­nież popo­łu­dnie nad base­nem w gro­nie zna­jo­mych. Nowo­cze­sny fason spra­wi, że nie­skrę­po­wa­na możesz grać w siat­ków­kę na pla­ży! Obudź w sobie przebojowość.

 

Tego lata wybierz swo­je ide­al­ne biki­ni z per­fek­cyj­ny­mi misecz­ka­mi, zapa­kuj Sun­scre­en i goto­waj ruszaj na pod­bój pla­ży z Redak­cją Vers-24. Wybra­nych mode­li szu­kaj w salo­nach Gat­ta, Lie Parie oraz w naszym sklepie internetowym Feba.

Tekst: Ilo­na Jaworska  I  Zdję­cia: Vers-24

Źródło: https://www.vers-24.pl/jaki-kostium-kapielowy-spakowac-do-podroznej-walizki

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium